รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 1/2555 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ

คณะ/

หน่วยงานเทียบเท่า

ระดับการศึกษา
รวมทั้งหมด
อนุปริญญา
ป.ตรี
ป.บัณฑิต
ป.โท
ป.เอก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                    
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน       219 155 374                            219 155 374
สาขาวิชาดนตรี       72 13 85                            72 13 85
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร       15 28 43                            15 28 43
สาขาวิชานิติศาสตร์       127 78 205                            127 78 205
สาขาวิชานิเทศศาสตร์       51 89 140                            51 89 140
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น       9 97 106                            9 97 106
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ       38 151 189                            38 151 189
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ       1 9 10                            1 9 10
สาขาวิชาภาษาไทย       6 25 31                            6 25 31
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์       195 224 419                            195 224 419
สาขาวิชาศิลปกรรม       35 34 69                            35 34 69
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น       7 3 10                            7 3 10
คณะครุศาสตร์                                    
สาขาวิชาการประถมศึกษา       2 41 43                            2 41 43
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ       3 25 28                            3 25 28
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย       12 32 44                            12 32 44
สาขาวิชาคณิตศาสตร์       68 180 248                            68 180 248
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา       98 201 299                            98 201 299
สาขาวิชาพลศึกษา       133 38 171                            133 38 171
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์       30 157 187                            30 157 187
สาขาวิชาสังคมศึกษา       120 276 396                            120 276 396
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ       9 31 40                            9 31 40
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย       8 373 381                            8 373 381
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                    
สาขาวิชาคณิตศาสตร์       4 18 22                            4 18 22
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์       4 16 20                            4 16 20
สาขาวิชาจุลชีววิทยา       1 15 16                            1 15 16
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์       1 12 13                            1 12 13
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์       98 70 168                            98 70 168
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร       2 7 9                            2 7 9
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า       132 5 137                            132 5 137
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน       63 358 421                            63 358 421
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย       23 51 74                            23 51 74
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์       16 15 31                            16 15 31
สาขาวิชาเคมี       9 41 50                            9 41 50
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ       57 39 96                            57 39 96
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป       5 22 27                            5 22 27
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       483 28 511                            483 28 511
คณะวิทยาการจัดการ                                    
สาขาวิชาการจัดการ       254 659 913                            254 659 913
สาขาวิชาการตลาด       31 71 102                            31 71 102
สาขาวิชาการท่องเที่ยว       14 43 57                            14 43 57
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์       68 255 323                            68 255 323
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว       11 27 38                            11 27 38
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ       23 29 52                            23 29 52
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์       33 38 71                            33 38 71
สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ       4 3 7                            4 3 7
สาขาวิชาการจัดการการคลัง       1 4 5                            1 4 5
สาขาวิชาการบัญชี       17 180 197                            17 180 197
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       198 423 621                            198 423 621
บัณฑิตวิทยาลัย                                    
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                      123  184  307  7  127 187 314
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ                      110  151  261           110 151 261
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา                      28  27  55           28 27 55
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                      14  21  35           14 21 35
สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้                      22  75  97           22 75 97
รวม 0 0 0 2,810 4,689 7,499 0  297  458  755  7  3,111 5,150 8,261