ร้อยละของรายรับตามแหล่งเงิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2554

แหล่งเงิน
จำนวนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
72.04%
รายได้จากการเรียนการสอน
27.96%