ร้อยละของรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิต/โครงการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2554

ผลผลิต/โครงการ
ประเภทงบ
งบบุคลากร
งบดำเนินการ
งบเงินอุดหนุน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
53.82%
40.00%
1.63%
4.55%
0.00%
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
29.36%
25.09%
12.21%
29.00%
4.34%
ผลงานการให้บริการวิชาการ
0.00%
0.00%
25.35%
0.00%
74.65%
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
0.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
50.12%
49.88%
0.00%
0.00%
0.00%